Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amennyiben a TECH-CON HUNGÁRIA Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Véső utca 9-11.; cégjegyzékszáma: 01-09-687815; adószám: 10721566-2-41) mint eladó vagy szolgáltató (a továbbiakban: Eladó vagy Szolgáltató) vevői adás-vételi szerződést kötnek az Eladóval (a továbbiakban: Eladó és vevő a „Felek”) az Eladó által értékesített és forgalmazott termékek megvásárlása vonatkozásában.

 

Jelen ÁSZF szabályozza azt az esetet is, amikor a Vevő a www.tech-con.hu webáruházból rendel, illetve azt, amikor a Vevő az Eladónak az tech-con@tech-con.hu -mail címére megküldött megrendelésén keresztül vásárol és így kerül az Eladóval üzleti kapcsolatba. Az alábbiakban a két esetkör nem kerül elkülönítésre egymástól, egyebekben a webáruházból történő megrendelésekre speciálisan az Eladó külön Általános Szerződési Feltételei az irányadóak, amelyek a www.shop.tech-con.hu weboldalon elérhetőek a Vevők részére.

 

 1. A Szolgáltató adatai és elérhetősége

 

Szolgáltató neve: TECH-CON HUNGÁRIA Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1133 Budapest, Véső utca 9-11.

Cégjegyzékszáma: 01-09-687815

Adószáma: 10721566-2-41

 

Ügyfélszolgálat:

Telefonszáma: (06 1) 412 41 61(-62, -63)

E-mail cím: tech-con@tech-con.hu

 

 1. Fogalom meghatározások

 

A jelen ÁSZF alkalmazásában:

 

 1. Ajánlat: Szolgáltató által a Megrendelés alapján, annak teljesítése érdekében tett, Vevőhöz címzett írásbeli nyilatkozat (ideértve az elektronikus kommunikációs eszközt is).

 

 1. Termék: a Szolgáltató értékesítési szortimentjében szereplő, értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi és melynek lényeges tulajdonságai a Megrendelésben és az Ajánlatban kerülnek meghatározásra.

 

 1. Termékértékesítés: Termék tulajdonjogának Vevőre – annak megrendelése alapján, egyedileg meghatározott, az Eladó által az Ajánlatban meghatározottaknak megfelelően – történő átruházása a Szolgáltató által.

 

 

 1. Megrendelés: Termék értékesítéséhez kapcsolódó, a Termék lényeges tulajdonságait és a teljesítés feltételeit magába foglaló, írásban (ideértve az elektronikus kommunikációs eszközt is) tett nyilatkozat, melynek célja a Termék tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzése.

 

 1. Szerződés: Szolgáltató és Vevő között, írásban (ideértve az elektronikus kommunikációs eszközt is) termék értékesítése tárgyában létrejött adásvételi szerződés.

 

 1. Szolgáltató: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.

 

 1. Vevő vagy Megrendelő: Vevő, aki a Szolgáltató Ajánlatát írásban (ideértve az elektronikus kommunikációs eszközt is) elfogadja.

 

 1. Vételár: a Felek által a Szerződésben a Termék ellenértékeként meghatározott összeg, mely tartalmazza a Termék vételárát, a szállítási díjat.

 

 • Általános tudnivalók

 

 1. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

 

 1. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és a Vevőre.

 

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezéseit jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 nappal a weboldalán (www-tech-con.hu) közzéteszi.

 

 1. Szerződés tárgya, létrejötte

 

 1. Megrendelő megrendeli és megveszi, Szolgáltató pedig eladja Megrendelő részére a Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelés szerinti Terméket, az ott megjelölt műszaki tartalommal és feltételekkel, az abban meghatározott áron és a Vevő által megjelölt szállítási címre történő szállítási ütemezés szerint. Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolása esetén köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban a Terméket átvenni és annak Vételárát maradéktalanul megfizetni.

 

 1. Szolgáltató általi Termékértékesítés a Felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történik, amelyek Vevő által e-mail útján leadott megrendeléssel elfogadottnak minősülnek. Jelen ÁSZF és a Felek között létrejött egyedi Szerződés közötti ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezései irányadók. Vevő esetleges saját általános szerződési feltételeinek rendelkezései a Felek jogviszonyára nem alkalmazandó.

 

 1. Szolgáltató Ajánlata az adott Ajánlatban a Vevő részére külön meghatározott időtartamig érvényes. Szolgáltató által készített Ajánlat Vevő Megrendelésének visszaigazolása a Felek között a Szerződést létrehozza, amennyiben az Ajánlat annak megtételekor ismert tartalommal, változtatás nélkül kerül elfogadásra.
 2. Vevő a Megrendeléssel vállalja, hogy Szolgáltató visszaigazolása esetén a megrendelt Terméket a jelen ÁSZF-ben és az Ajánlatban szereplő feltételekkel átveszi és a Szolgáltató által meghatározott fizetési ütemezésben (lásd alább) annak vételárát maradéktalanul megfizeti a Szolgáltató részére.

 

 1. Szolgáltató által készített Ajánlat a Vevő általi Megrendelésének visszaigazolása a Szerződést létrehozza abban az esetben is, ha a Felek külön Szerződést nem írnak alá. Felek között létrejött Szerződés módosítására kizárólag írásban, a Felek közös írásbeli megegyezése (ideértve az elektronikus kommunikációs eszközt is) alapján kerülhet sor.

 

 1. Szolgáltató vállalja, hogy a Termékre irányadó specifikus jogszabályokról, illetve követelményekről a Megrendelőt előzetesen tájékoztatja.

 

 1. Megrendelés teljesítése

 

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy hibásan megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért vagy nem szerződésszerű teljesítésért felelősség nem terheli.

 

Megrendelő kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Termékértékesítés során vagy azzal összefüggésben szükséges. A Szolgáltató kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím vagy lakcím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatban felmerülő kárának megtérítését követelheti.

 

 1. Teljesítés, átadás-átvétel, fizetési feltételek

 

A Szolgáltató által az Ajánlatban kerül meghatározásra a teljesítési határidő. Megrendelés alapján Szolgáltató köteles a Terméket a Vevő által a Megrendelésnél megadott szállítási címre kiszállítani. Felek eltérő megállapodása hiányában Vevő a Termékértékesítésből származó fizetési kötelezettségét az Eladó által kiállított számlában meghatározott határidőben köteles teljesíteni, melynek legkésőbbi időpontja a Termék átadás-átvétele.

 

Vevő vállalja, hogy a Terméket a Szolgáltatótól átveszi és annak Vételárát kifizeti. Szolgáltató a Vételár hiánytalan megfizetéséig a leszállított Termékek tekintetében tulajdonjogát fenntartja, a Vevő csak azután szerzi meg a Termék tulajdonjogát, hogy a teljes vételárat kifizette. Illetve amennyiben a Vevő a Vételárat nem fizeti meg az átadás-átvétel napjáig vagy az átadás-átvétel napjakor a szállítónak, úgy a Szolgáltató jogosult elállni és a kiszállítással felmerült költségeinek megtérítését követelni.

 

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Vevő a Terméket a Szolgáltató telephelyén vehesse át a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetést követően, mely esetben a Vevő vállalja, hogy saját maga elszállítja az általa megrendelt Terméket. A csomagolást követően Szolgáltató a Terméket szállításra előkészítve saját telephelyén legfeljebb 48 órán keresztül tárolja. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. A Termék kiszállításával és megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat a szállítmányozó jelenlétében jegyzőkönyv felvételével szükséges dokumentálni.

 

A Termék Vevő által megjelölt helyre/a Vevő telephelyére szállítása szállítólevél alapján történik. A szállítási díj a Vevőt terheli, amelyről Szolgáltató számlát állít ki, melynek összege minden esetben a rendelési visszaigazoláson kerül feltüntetésre.

 

A Termék átvételének helye a Vevő által a Megrendeléskor meghatározott szállítási hely. A Termékkel kapcsolatos tulajdonjog és kárveszély Eladóról a Vevőre az átvételkor (teljesítéskor) száll át. Az átadás-átvétel eredményét, a teljesítést jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A teljesítés napja a teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja – azaz az átadás-átvétel napja.

 

Szolgáltató a Termékben észlelt minőségi hiba esetén a jótállás és szavatosság rendelkezései szerint köteles a hiba kijavítására.

 

 • Vis Maior

 

Felek mentesülnek a jelen ÁSZF-ben illetve az esetleges egyedi Szerződésükben foglalt kötelezettségeik teljesítése alól, amennyiben az háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály miatt válik lehetetlenné. A Felek által vállalt határidők a vis maior esemény időtartamával meghosszabbodnak, ugyanakkor a Felek kötelesek minden ésszerű intézkedést megtenni a helyzet megoldása érdekében, Ha azonban ez az időtartam meghaladja az ésszerű határidőt, a Felek a Megrendelést megszüntethetik, illetve felbonthatják. A vis maior esemény által érintett fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik felet az eseményről, megjelölve a pontos körülményeket és azok igazolását, a vis maior esemény várható időtartamát és következményeit.

 

 

 • Adatvédelem

 

A Megrendelő által megadott személyes adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. A Megrendelő által megadott e-mail címet hozzájárulása nélkül Szolgáltató nem használja fel promóciós célra.

 

Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el.

 

Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A Szolgáltató, mint adatkezelő az adatok feldolgozása során feltétlen titoktartásra kötelezett adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

 

Az Adatvédelmi Tájékoztató a következő …… címen érhető el.

 

 1. Szavatosságvállalás

 

Felek megállapodnak, hogy Szolgáltatót a magyar jogszabályok szerinti szavatossági kötelezettségek terhelik.

 

 1. Kellékszavatosság

 

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint. Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása kizárólag kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne.

 

Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, ugyanakkor az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltató részére megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot vagy az egyébként indokolt volt.

 

Vevő a hiba felfedezése után legkésőbb 8 napon belül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Vevő felelős azért a kárért, amely a hiba késedelmes közléséből származik.

 

Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésére a teljesítés időpontjától számított egy éves jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

 

 1. Jótállás

 

Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a Termékre vonatkozóan 12 hónap jótállást vállal, amelynek kezdő időpontja a Termék Szolgáltató üzeméből való kiszállítás napja. Jelen határidőt meghaladóan a jótállásból eredő igény Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető.

 

Jótállás nem terjed ki különösen azon alkatrészekre, melyek kopó és mozgóalkatrészeknek minősülnek. Kopó alkatrésznek minősül a munkadarabbal érintkező alkatrész, ideértve az összes lineáris és forgó mozgást végző alkatrészt (pl. lineáris megvezetés, pneumatikus és elektromos munkahengerek, szelepek, nyomógombok, megfogók, csapágyak, szállítószalagok stb.) amennyiben ezen termékek a gyártó által megadott élettartamot elérték.

 

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 1. Szavatossági/jótállási igény érvényesítése

 

Megrendelő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása.

 

Szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

A jótállási és szavatosság időszaka alatt a Szolgáltató köteles díjtalanul, az írásos formában – ideértve az e-mail útján megvalósuló kommunikációt is – történő értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul megkezdi a jótállási vagy szavatossági körbe tartozó hiba kijavítását, és azt a Megrendelő által is elfogadott legrövidebb időn belül befejezni.

 

 1. Panaszkezelés rendje

 

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. A Szolgáltató ISO9001 minőségirányítási elvek szerint működik, elkötelezett működési folyamatainak fejlesztése iránt. Az állandó, magas színvonalú szolgáltatási minőség biztosítása érdekében minden ezzel kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálunk és arra egy munkanapon belül reagálunk. Kérjük az esetlegesen felmerülő kifogást, reklamációt írásban jelezze a minoseg@tech-congroup.com e-mail címen, hogy a hiba forrását feltárhassuk és elkerülhessük annak megismétlődését. Az egyszerű kezelhetőség érdekében a fenti e-mail cím és a vonatkozó magyarázat a Szolgáltató valamennyi dokumentumsablonján is megtalálható (ajánlatok, rendelés visszaigazolása, számla, szállítólevél stb).

 

 1. Titoktartás

 

Felek megállapodnak abban, hogy a köztük fennálló jogviszony során a másik Féllel vagy harmadik személyekkel kapcsolatban tudomásukra jutott bizalmas információk, bizalmasnak minősülő adatok, megoldások, módszerek, árak, know-how-k stb., valamint a Szerződés és a Megrendelések maguk is üzleti titoknak minősülnek és azokat a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem hozzák harmadik fél tudomására. A Felek biztosítják, hogy a Szerződés teljesítésében közreműködő harmadik felek is a jelen titoktartási rendelkezéseknek megfelelően járjanak el. Felek a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkokat csak a jelen ÁSZF és a Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben használhatják fel. A Felek közötti jogviszony megszűnésekor a Felek – ésszerű technikai korlátokra figyelemmel – minden bizalmas információt kötelesek megsemmisíteni, kivéve azokat, amelyeknek a megőrzését jogszabály vagy hatósági gyakorlat (pl. adóhatóság) írja elő. Ilyen esetben, a Felek az irányadó jogszabályi határidő leteltét követően semmisítik meg az üzleti titkot. Fenti titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli a Feleket. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, amelyek nyilvánosságra hozatalát, kiadását jogszabályi, bírósági vagy hatósági rendelkezés kötelezővé teszi, vagy egyébként bizonyíthatóan köztudomásúak. Ha bármelyik Felet jogszabályi, bírósági vagy hatósági rendelkezés – jogorvoslat lehetősége nélkül – arra kötelezi, hogy a bizalmas információt teljes mértékben vagy részben fedje fel, az adott Fél vállalja, hogy (a) a másik Felet bármely ilyen határozatról és annak körülményeiről előzetesen értesíti; (b) a másik Féllel konzultál annak indokoltságáról, illetve, hogy az adott határozat ellen vagy határozat korlátozása végett jogszerű lépéseket tegyen; (c) ha a bizalmas információ felfedését szükségesnek és célravezetőnek találják, megtesz minden lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy hitelt érdemlő garanciát kapjon arról, hogy a bizalmas információt a továbbiakban is bizalmasan kezelik és az információ felfedésére a lehető legkisebb mértékben kerüljön sor; (d) a felszólításra adott válaszának tervezetét a másik Fél számára véleményezés céljából előzetesen eljuttatja.

 

 • Felelősség

 

Szolgáltató kizárja bármely jogcímen előforduló kártérítési felelősségét az elmaradt haszonért és vonatkozó költségekért, továbbá a profit-veszteségből, bevételkiesésből, szerződésvesztésből, energiavesztésből, elhasználódásból, kamatkiesésből, állásidő költségeiből, harmadik fél felé vállalt kötelezettségből, elvárt megtakarítás csökkenéséből, a működés megnövekedett költségeiből eredő károkért, illetve bármely közvetett vagy következménykárért, vagy egyéb hasonló természetű veszteségért.

 

 • Beszámítás

 

A Szolgáltatót megillető pénzköveteléssel szemben Vevő beszámításra nem jogosult.

 

 • Záró rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai irányadóak és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

 

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései irányadók.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF alkalmazása során írásbeli közlésnek minősül a tértivevénnyel postai úton, személyes kézbesítés útján átvételi elismervény mellett futárral, valamint e-mailben továbbított – és a másik fél által visszaigazolt – írásos kommunikáció.

 

 1. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármely jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

 

 1. Felek rögzítik és Megrendelő kifejezetten elismeri, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon található képek tájékoztató jellegűek, előfordulhat eltérés a megrendelt Termék és az illusztráció között.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény rendelkezései értelmében bizonyos termékek termékdíj kötelesek. A Termék Vételára magába foglalja a termékdíjat.